Ogólne Warunki Sprzedaży

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej “OWS”, stanowią standardowe warunki sprzedaży realizowane przez firmę Pro Konstrukcje Błażej Mojak, z siedzibą w Brzegu, ul. Towarowa 27, 49-300 Brzeg, na podstawie wpisu do CEIDG, NIP: 7471651887, zwanego dalej „Wykonawcą”.

1. Niniejsze Warunki obowiązują w relacjach handlowych z klientami będącymi przedsiębiorcami (zwanymi dalej “Zamawiającymi”). Niniejsze OWS stają się częścią składową wszystkich umów sprzedaży (w dalszej części “Zamówienie”) i znajdują także zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, nawet jeśli nie zostaną w danym przypadku ponownie wyraźnie uzgodnione.

2. Katalogi, foldery, cenniki, dokumenty techniczne oraz inne materiały reklamowe i handlowe dotyczące towarów oferowanych przez Wykonawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieiu polskiego Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do negocjacji. Zawarte w nich informacje o właściwościach mają charakter orientacyjny i nie mogą być podstawą do wysuwania roszczeń. Wzorce mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych.

3. Przedmiotem OWS jest uregulowanie wzajemnych stosunków Strorn dotyczących zasad współpracy przy wykonywaniu dzieł i świadczeniu usług przez Wykonawcę, na zamówienie Zamawiającego.

4. Wszelkie kwestie techniczne dotyczące wykonania poszczególnych postanowień OWS, o ile nie nie są w OWS uregulowane, zostaną przez strony dookreślone w toku współpracy w formie załączników lub aneksów lub mailowych zgodnych ustaleń Stron.

Zasady wykonania przedmiotu umowy

5. Strony zgodnie oświadczają, że dzieła, o których mowa w punkcie 3 Wykonawca będzie wykonywał na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Zamówienie powinno określać rodzaj dzieła i preferowany termin wykonania oraz dodatkowe elementy niezbędne do wykonania dzieła.

6. Każda zmiana w zakresie zamówionych dzieł lub usług zlecona przez Zamawiającego w trakcie realizacji skutkuje liczeniem terminu realizacji od początku.

7. Termin realizacji określony w ofercie liczony jest od następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu wpłaty zaliczki oraz zakończeniu ustaleń dotyczących dzieła lub usługi.

8. W razie zamówienia usługi montażu, Zamawiający zobowiązany jest do przedstawienia adresu montażu, zdjęcia miejsca montażu, wskazania źródła zasilania (prądu) oraz poinformowania o wszelkich możliwych utrudnieniach, np. wystających rynnach, grubości ocieplenia budynku itp.

9. Wykonawca zastrzega sobie prawo użycia materiałów analogicznych do wskazanych w ofercie, np. rodzaj płyty kompozytowej, rodzaj modułu LED, zasilacz itd, jeżeli tylko spełnia to warunki przedstawione w ofercie i nie ma wyływu na wartość estetyczną i jakość produktu. Wykonawca informuje o naturalnej pracy wykorzystywanych materiałów, np. raca plexi pod wpływem warunków atmosferycznych oraz innych używanych do produkcji materiałów.

10. Używane są płyty typu dibond oraz zamienniki TuBond, Etalbond, ACP itp. Moduły LED moga mieć różnicę w barwie świecenia. Moduły w reklamach dwustronnych z reguły mają inną barwę niż w reklamach jednostronnych.

Odbiór dzieła

11. Zamawiający dokona odbioru dzieła lub usługi, przedstawionych przez Wykonawcę w chwili wydania mu dzieła w siedzibie Wykonawcy lub innym miejscu ustalonym przez Strony, lub w chwili zakończenia świadczenia usługi. W razie braku informacji o nieprawidłowościach związanych z dziełem lub usługą w ciągu 2 dni roboczych, uznaje się, że Zamawiający przyjął dzieło lub usługę bez zastrzeżeń. Formą informacji może być list polecony lub wiadomość e-mailowa wraz z niezbędnymi załącznikami, takimi jak zdjęcia przedmiotu i dokładny opis.

12. W przypadku wystąpienia wad dzieła lub usługi Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia wady w ciągu 10 dni roboczych. Wykonawca usuwa wadę dzieła lub dostarcza nowy komponent (np. lico, zasilacz, moduły led itp.). W przypadku gdy usunięcie nie jest możliwe lub wymaga nadmiernych kosztów Wykonawca może odmówić usunięcia wady. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy co do części dzieła dotyczącej wady a Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wpłaconych przez Zamawiającego kwot w tym zakresie.

13. W razie przesłania dzieła na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Zamawiający obowiązany jest zbadać przesyłkę przy wydaniu mu dzieła przez przewoźnika. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

14. Zamawiający zobowiązany jest do zbadania i zweryfikowania prawidłowości wykonania dzieła przy odbiorze.

15. Dzieło zarówno zamontowane jak i nie zamontowane do momentu ostatecznego rozliczenia(zapłaty całości wynagrodzenia Wykonawcy) pozostaje własnością Wykonawcy, który zachowuje sobie prawo jego zatrzymania do czasu uregulowania płatności.

Wynagrodzenie wykonawcy

16. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie niniejszej umowy, w zakresie jednego zamówienia Wykonawca ustala w ofercie, którą stanowi faktura proforma z ewentualnymi załącznikami, na realizację danego dzieła, a Zamawiający zatwierdza złożoną ofertę.

17. Wraz z przyjęciem oferty Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany będzie do wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wynagrodzenia za wykonanie dzieła określonego w ofercie, chyba że w ofercie lub w dalszych ustaleniach Strony ustalą inną wysokość zaliczki.

18. Pozostała po zapłacie zaliczki część wynagrodzenia płatna będzie przy odbiorze dzieła lub w terminie 14 dni od wykonania dzieła, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

19. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

Klauzula poufności

20. Żadna ze stron, niniejszej umowy nie ujawni ani nie wykorzysta informacji poufnych uzyskanych od drugiej strony w związku z realizacją umowy, chyba że będzie to konieczne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy lub informacje te w momencie ujawnienia są publicznie dostępne w inny sposób, albo też obowiązujące przepisy prawa nakładają na stronę obowiązek ich wyjawienia.

Gwarancja i reklamacje

21. Wykonawca dokłada wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości, wolne od jakichkolwiek wad.

22. Wykonawca udziela 18 miesięcznej gwarancji na dzieła i usługi.

23. Dokumentem uprawniającym do korzystania z gwarancji jest oryginalna karta gwarancyjna wydana Zamawiającemu, która może być Zamawiającemu wysłana również w formie mailowej.

24. Wykonawca odpowiada tylko za wady dzieła powstałe z przyczyn tkwiących w samej rzeczy lub wynikających z błędów technologicznych w czasie produkcji. Za wady dzieła powstałe przy montażu Wykonawca odpowiada wyłącznie w przypadku wykonania przez niego montażu.

25. W razie stwierdzenia wady tkwiącej w dziele, Wykonawca w terminie 21 dni roboczych dostarczy nowy element, wolny od wad, np. nowy zasilacz, moduły LED, lico kasetonu, który Zamawiający jest zobowiązany samodzielnie wymienić.

26. W przypadku braku możliwości naprawy lub gdyby naprawa wymagała nadmiernych kosztów – Wykonawca wykona nowy produkt i dostarczy do Zamawiającego lub otrzyma zwrot dzieła lub jego części i zwróci Zamawiającemu zapłatę za całość lub część dzieła.

27. W przypadku uszkodzenia towaru z winy przewoźnika i dostarczenia przez Zamawiającego protokołu, zdjęć i wszelkich koniecznych dokumentów do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, Wykonawca wyśle uszkodzony element lub wykona dzieło od nowa i dostarczy do Zamawiającego. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przewoźnika zamówił (wyznaczył) Zamawiający samodzielnie lub Zamawiający odebrał towar osobiście od Wykonawcy.

28. Gwarancja nie obejmuje również wad nieistotnych dzieła niewidocznych po zamontowaniu oraz nie mających wpływu na jego wartość użytkową oraz estetyczną.

29. Reklamacje wad i usterek należy zgłosić w formie pisemnej, z załączoną dokumentacją zdjęciową, w terminie 5 dni roboczych od daty ich ujawnienia oraz dostarczenie wadliwego dzieła do siedziby Zamawiającego.

30. W związku z udzieloną przez Wykonawcę gwarancją, Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmii za wady rzeczy.

Postanowienia końcowe

31. Wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Stronami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszej Umowy, będą ostatecznie rozstrzygnięte przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy. 33. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy uznane jest za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, że Strony nie zawarłyby niniejszej Umowy, gdyby wiedziały o nieważności tego postanowienia. Takie nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy.