Regulamin

 1. 1. Postanowienia ogólne
  1. 1.2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.prokonstrukcje.pl, zasady składania zamówień, warunki gwarancji, warunki ochrony danych osobowych.
  2. 1.3. Prowadzącym serwis jest firma Pro Konstrukcje Błażej Mojak z siedzibą przy ul. Towarowej 27, 49-300 Brzeg, zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej. NIP 7471651887.
  3. 1.4. Firma Pro Konstrukcje Błażej Mojak, jest zarejestrowanym, czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług VAT.
  4. 1.5. Regulamin publikowany jest w serwisie, pod adresem www.prokonstrukcje.pl.
  5. 1.6. Ceny podane w serwisie internetowym www.prokonstrukcje.pl podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość netto. Do każdego zamówienia dodawany jest podatek VAT, wykazany na fakturze.
  6. 1.7. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
   1. 1.7.1. Nabywca - podmiot nabywający towary od Pro Konstrukcje za pośrednictwem sklepu internetowego: www.prokonstrukcje.pl.
   2. 1.7.2. Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 221 KC, dokonującą zakupu w sklepie internetowym: www.prokonstrukcje.pl w celu nie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
   3. 1.7.3. Gwaranta należy rozumieć firmę Pro Konstrukcje Błażej Mojak z siedzibą w Brzegu.
 2. 2. Zasady korzystania z serwisu
  1. 2.1. Z serwisu internetowego www.prokonstrukcje.pl mogą korzystać wyłącznie osoby posiadające konto.
  2. 2.2. Utworzenie konta możliwe jest poprzez formularz rejestracyjny, znajdujący się na serwisie.
  3. 2.3. W przypadku nieprzestrzegania zasad regulaminu, konto może zostać usunięte przez administratora.
  4. 2.4. Konto może zostać usunięte, w przypadku zakończenia współpracy z danym klientem.
  5. 2.5. Dane konta można zmienić logując się w serwisie i przechodząc do edycji konta lub wysyłając informacje na adres e-mail biuro@prokonstrukcje.pl.
 3. 3. Zamówienia
  1. 3.1. Zamówienia można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. 3.2. Zamówienie można zrealizować po zalogowaniu do serwisu.
  3. 3.3. Złożenie zamówienia poprzez formularz zamówienia nie jest równoznaczne z ostatecznym przyjęciem zlecenia przez firmę Pro Konstrukcje.
  4. 3.4. O ostatecznym przyjęciu zamówienia kupujący informowany jest drogą mailową.
 4. 4. Termin zamówienia
  1. 4.1. Termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Na stronie określony jest orientacyjny termin, którego firma Pro Konstrukcje stara się dotrzymać.
  2. 4.2. Termin liczony jest w dniach roboczych, co oznacza dni od poniedziałku do piątku, wyłączając święta.
  3. 4.3. Termin zaczyna się liczyć od następnego dnia po otrzymaniu pliku lub akceptacji pliku przygotowanego przez firmę Pro Konstrukcje oraz zaksięgowaniu wpłaty lub otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty.
  4. 4.4. Warunkiem rozpoczęcia pracy jest przedpłata całości kwoty lub wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości brutto zamówienia.
  5. 4.5. Na zaliczkę wystawiana jest faktura VAT zaliczkowa.
  6. 4.6. O gotowości towaru do odbioru lub wysyłki klient informowany jest drogą mailową, na adres podany przy rejestracji.
  7. 4.7. Ustalony termin zamówienia może być przesunięty tylko przez działanie siły wyższej, o czym klient jest informowany na dzień przed planowanym zakończeniem produkcji.
 5. 5. Odbiór lub transport
  1. 5.1. Możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie firmy lub wysyłka firmą transportową.
  2. 5.2. Przy wysyłce firmą transportową, kupujący zobowiązany jest do oceny stanu paczki oraz po ewentualnym zauważeniu uszkodzeń spisać protokół szkody razem z kurierem i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie firmę Pro Konstrukcje drogą telefoniczną, pod numerem 
 6. 6. Reklamacje
  1. 6.1. O wszelkich niezgodnościach towaru, kupujący zobowiązany jest poinformować sprzedającego niezwłocznie. Niezgodność należy opisać wysłać fotografie.
  2. 6.2. Reklamacji nie podlegają błędy w plikach otrzymanych od klienta, w tym błędy techniczne, merytoryczne lub błędy w treści.
 7. 7. Gwarancja
  1. 7.1. Firma Pro Konstrukcje dokłada wszelkich starań, aby produkty były najwyższej jakości, wolne od jakichkolwiek wad.
  2. 7.2. Wszystkie produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją.
  3. 7.3. Część produktów objęta jest dłuższą 18 lub 24 miesięczną gwarancją.
 8. 8. Ochrona danych osobowych
  1. 8.1. W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę – Pro Konstrukcje Błażej Mojak, z siedzibą przy ul. Towarowej 7A w Brzegu - uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji zamówienia, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez firmę Pro Konstrukcje w Brzegu.
  2. 8.2. Pro Konstrukcje nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia lub w przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z firmą Pro Konstrukcje poprzez adres e-mail biuro@forsmart.pl.
 9. 9. Inne postanowienia
  1. 9.1. W przypadku ewentualnych sporów wynikających z umów sprzedaży objętych niniejszym Regulaminem strony umowy sprzedaży będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby firmy Pro Konstrukcje
  2. 9.2. Prowadzący serwis zastrzega sobie możliwość zmian poszczególnych parametrów towaru lub ich cen z przyczyn niezależnych. W takich przypadkach Pro Konstrukcje kontaktuje się z Nabywcą
  3. 9.3. Przy składaniu zamówienia Nabywca wyraża jednocześnie zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu oraz potwierdza fakt zapoznania go z prawem odstąpienia od umowy wynikającego z obowiązujących przepisów.
  4. 9.4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  5. 9.5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
  6. 9.6. Wszelkie informacje w serwisie prokonstrukcje.pl są chronione prawem autorskim.
  7. 9.7. Wpisy w dziale "Porady" są własnością serwisu prokonstrukcje.pl. Kopiowanie tekstów bez zgody autora będzie surowo karane.

Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty.
Kontynuuj zakupy.